Základní informace

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Základní kontakt ZDVOP

Zařízení pro děti vyžadující

okamžitou pomoc

Hornická 203

273 03 Stochov  

tel.: 312 651 218

 

zřízené při:

 

Dětské centrum Kladno,

příspěvková organizace

Brjanská 3079

272 04, Kladno

tel.: 312 267 401

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID DS:rcpkgqk

Ověřená instituce

DĚTSKÉ CENTRUM KLADNO - idatabaze.czSociální služby - idatabaze.cz

Návštěvníci

Počet zobrazených článků
96248

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) je součástí Dětského centra Kladno, p.o.,

Úplný název a adresa zařízení:

                      Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace

                      Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

                      Hornická 203, 273 03  Stochov

                      tel.: 312 651 218 (NONSTOP)

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dětského centra Kladno,  příspěvkové organizace je zřízeno na základě schválení  Dodatku č. 2 ke zřizovací listině  dne 11.11.2011 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 26-19/2011/ZK a splňuje tak podmínky uvedené ustanovením zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Kapacita zařízení je 12 dětí.

 

KOMU POMÁHÁME?

Posláním zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále ZDVOP) je poskytnout bez odkladu bezpečné zázemí, ochranu a odbornou pomoc dětem od 0 do 18 let:

 • které se ocitly bez jakékoliv péče nebo bez péče přiměřené jejich věku
 • je-li vážně ohrožen jejich život nebo příznivý vývoj
 • které jsou tělesně, duševně týrané nebo zneužívané
 • které se ocitly v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva
 • jsou v jiné krizové situaci.

         a dále o jejich rodiče, osoby odpovědné za výchovu, osoby blízké.

O pomoc a ochranu může požádat:

 • dítě samo,
 • rodič nebo zákonný zástupce,
 • osoba blízká
 • oddělení sociálně-právní ochrany dítěte příslušného úřadu (dále jen OSPOD).

Děti lze přijmout na základě:

 1. rozhodnutí soudu
 2. žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „OSPOD“)
 3. žádosti zákonného zástupce dítěte
 4. žádosti dítěte

Odmítnout přijetí dítěte může ředitel ZDVOP pokud dítě:

 • trpí těžkými poruchami chování
 • je závislé na návykových látkách
 • má neléčenou psychiatrickou poruchu
 • aktuálně vyhrožuje sebevraždou
 • páchá/páchalo závažnou trestnou činnost
 • je na útěku z výchovného zařízení.

 

O CO USILUJEME?

Cílem poskytované péče je

 • stabilizace a zlepšení psychického a fyzického stavu dítěte
 • rozvoj jeho schopností a dovedností
 • zlepšení vztahů, kontaktů a komunikace dítěte se zákonnými zástupci, osobami blízkými
 • pravidelná docházka dítěte do školy, odpovídající výsledky ve vzdělání, smysluplné trávení volného času
 • zlepšení rodičovských dovedností, získání náhledu rodiny na aktuální životní situaci, zlepšení podmínek v rodině, zvýšení motivace rodiny k řešení situace proto, aby se podařil:
 • návrat dítěte do biologické rodiny, tj. zpět domů
 • pokud návrat dítěte do rodiny není možný, ve spolupráci s OSPOD a zákonnými zástupci najít pro dítě nejlepší možné řešení (v souladu se zákonem prioritně náhradní rodinná péče)

Pobyt dítěte je dočasný, v souladu se zákonem může trvat maximálně 6 měsíců, nebo po dobu po kterou trvá rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Přijetím dítěte do zařízení nezanikají rodičům práva a povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, pokud soudem není rozhodnuto jinak.

 

CO DÍTĚTI POSKYTUJEME?

 • Základní životní potřeby, včetně ubytování, stravování, ošacení, plnění školní docházky,
 • zajištění zdravotních služeb, psychologické a jiné odborné péče.
 • Psychickou pohodu formou podpory v adaptaci (přizpůsobení) na nové prostředí, novou životní situaci dítěte, a to s pomocí psychologa, speciálního pedagoga, výchovného poradce, sociální pracovnice, vedoucí zařízení a vyškoleného personálu.
 • Navázání a zachování kontaktu s rodiči a širší rodinou, podporu vzájemných kontaktů mezi rodinou a dítětem 
 • Ujištění, že jeho pobyt v našem zařízení je dočasný a v souadu se zákonem může trvat maximálně 6 měsíců, nebo po dobu, po kterou trvá rozhdnutí soudu

 

CO NABÍZÍME RODIČŮM A JINÝM OSOBÁM ODPOVĚDNÝM ZA VÝCHOVU?

 • Pomoc při vyřizování dávek státní sociální pomoci,
 • pomoc při vyřizování úředních záležitostí, 
 • pomoc při vyřizování bydlení.
 • Podporu v otázce zaměstnání.
 • Celkovou podporu a pomoc rodičům při vyřizování životních záležitostí (psychických, psychologických, psychiatrických, sociálních), které umožní návrat dítěte zpět do rodiny.

Spolupracujeme s příslušnými OSPOD, s krajskými úřady, úzce spolupracujeme s psychology, psychiatry, praktickými lékaři, odbornými lékaři, vzdělávacími institucemi, zdravotnickými organizacemi, občanskými sdruženími ad.

 

ZÁSADY ČINNOSTI

 • pomoc je poskytována v souladu s platným zněním zákona, s Listinou základních práv a svobod člověka, s Úmluvou o právech dítěte a v souladu s Etickým kodexem zaměstnanců zařízení
 • důraz je kladen na profesionalitu, tj. zachování nehodnotícího postoje k dětem a rodičům
 • pomoc je poskytována v rámci multidisciplinárního týmu, ve spolupráci s orgány poskytující sociálně-právní ochranu dětí a dalšími zúčastněnými osobami
 • dítěti je zajištěna individuální péče lidská, zdravotní, lékařská, psychologická, sociální, speciálně-pedagogická
 • dítěti je zajištěna podpora dospělého člověka, který k němu přistupuje citlivě s ohledem na jeho situaci
 • pomoc dítěti a jeho rodině je poskytována na základě Plánu poskytování sociálně-právní ochrany dítěte umístěného v ZDVOP zpracovaného zařízením v souladu s Individuálním plánem sociálně-právní ochrany dítěte zpracovaného příslušným OSPOD – plány se sestavují vždy ve spolupráci s dítětem a rodinou (dle aktuálních rozumových schopností a přiměřeně k věku)
 • je kladen důraz na specifické potřeby dítěte a plně zohledněn fakt sociálního prostředí, ze kterého pochází
 • je kladen důraz na úctu k lidské důstojnosti rodičů, všem se poskytuje pomoc v plném rozsahu
 • vnímání dítěte a rodiny jako celku a využívání komplexního přístupu v práci s dítětem a rodinou včetně širšího sociálního prostředí
 • respektování práv a svobod dítěte i jeho rodiny – naslouchání, otevřené jednání, včasné a dostatečné informování dětí i rodin i osob blízkých o důležitých skutečnostech, zapojování dětí do rozhodování o svém životě přiměřeně k jejich věku, plnění individuálních potřeb dítěte, umístění sourozenců společně a podporování jejich vzájemných vztahů
 • vedení rodiny k aktivnímu a samostatnému řešení situace
 • pro cílovou skupinu je vždy vytvořen prostor pro diskusi, dotazy, náměty a stížnosti

Zařízení se řídí zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, § 42.

 

Copyright © 2018 Dětské centrum Kladno všechna práva vyhrazena.